PÔDORYSY POSCHODÍ

  kliknite na poschodie a vyberte si miestnosť:

FOTOGALÉRIA / VIDEO

Chata Šamo - Vitajte na Čertove

úvod   |   fotogaléria   |   súťaž   |   kontakt  

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa §281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1.Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
Obchodné meno: ŠAMO AKTIV, s.r.o.
Adresa: 020 55 Lazy pod Makytou č. 1115
IČO: 36 354 554
DIČ: 2022208760
IČ DPH: SK2022208760

2.Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Ing. Roman Svatoň
Telefón: 0907 777 601
E-mail: info@chatasamo.sk

3.Opis predmetu zákazky
Druhá zmena v realizácii stavebných prác na zákazke „Prístavba a stavebné úpravy chaty Šamo č. 1115 Čertov + športovo relaxačné centrum“.

Miesto realizácie stavebných prác:
Obec Lazy pod Makytou, katastrálne územie Lazy pod Makytou, parcelné číslo: 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1085/14

Výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo sú pre navrhovateľov k dispozícii u vyhlasovateľa dňom zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Návrh zmluvy o dielo na stiahnutie: tu v pdf

4.Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.Spôsob podávania návrhov
Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou v slovenskom jazyku v uzavretom obale s označením: „OVS - neotvárať“. V prípade návrhu predloženého v cudzom jazyku (okrem českého) prikladá navrhovateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
Miesto doručenia návrhu: ŠAMO AKTIV, s.r.o., 020 55 Lazy pod Makytou č. 1115

6.Lehota podávania návrhov
Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo poštou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 11.07.2011 do 12:00 hod. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.

7.Otváranie ponúk s návrhmi
Otváranie ponúk s návrhmi sa uskutoční dňa 11.07.2011 o 14:00 hod.
Miesto otvárania ponúk s návrhmi:
ŠAMO AKTIV, s.r.o.
020 55 Lazy pod Makytou č. 1115

8.Podmienky súťaže
Adresa poskytovateľa súťažných podmienok:
ŠAMO AKTIV, s.r.o.
020 55 Lazy pod Makytou č. 1115

Súťažné podmienky tvorí výkaz výmer.

Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu nasledovné doklady:
a)originál cenovej ponuky potvrdený navrhovateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je navrhovateľ povinný používať pečiatku).
b)doklad oprávňujúci podnikať (kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, resp. iný relevantný doklad na podnikanie).
Dokumenty vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť doložené úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
c)podrobný rozpis stavebných prác s vyplneným výkazom výmer.
d)podpísaný návrh zmluvy o dielo.

9.Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

10.Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.
Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší návrh na základe nasledovného kritéria: Najnižšia cena predmetu požadovaného záväzku bez DPH.

11.Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 15.07.2011. Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.

12.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a)odmietnuť všetky predložené návrhy;
b)uzavrieť zmluvu s riadne vybraným navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu;
c)realizovať predmet súťaže iba v prípade, že SACR schváli zmeny v rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu zmluvy o poskytnutí NFP.

V Lazoch pod Makytou, dňa 09.06.2011

objednávky ubytovania - tel.: +421 903 308 135 | e-mail: info@chatasamo.sk